Resultaträkning - koncern

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2014 2013
Nettoomsättning 821 083 776 449
Övriga rörelseintäkter 5 271 4 102
Summa intäkter 826 354 780 551
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter -200 790 -192 182
Övriga externa kostnader -252 795 -240 327
Personalkostnader -309 962 -291 777
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -39 103 -34 800
Summa rörelsens kostnader -802 650 -759 086
Rörelseresultat 23 703 21 465
Finansiella intäkter 1 687 724
Finansiella kostnader -14 138 -11 924
Finansnetto -12 451 -11 200
Resultat efter finansiella poster 11 252 10 265
Inkomstskatt -6 479 -2 838
Årets resultat från kvarvarande verksamheter   4 773 7 427
Avvecklade verksamheter      
Årets resultat från avvecklade verksamheter 240 -42
Årets resultat   5 013 7 385
Årets resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare 5 013 7 385
Resultat per aktie, SEK  
Årets resultat - före utspädning 0,43 0,63
Årets resultat - efter utspädning 0,42 0,63
Årets resultat från kvarvarande verksamhet - före utspädning   0,41 0,64
Årets resultat från kvarvarande verksamhet - efter utspädning   0,40 0,64
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 11 694 916 11 639 416
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 11 865 847 11 639 416

Koncernens rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

kSEK NOT 2014 2013
Årets resultat 5 013 7 385
Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat      
Marknadsvärdering terminskontrakt -1 727 2 632
Överfört till resultatet avseende terminskontrakt 3 328 525
Uppskjuten skatt hänförligt till terminskontrakt -352 -695
Valutakursdifferenser 6 152 3 977
Totalresultat för året 12 413 13 824
       
Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare 12 413 13 824
Summa totalresultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till: moderbolagets aktieägare 12 173 13 866
Senast uppdaterad: 2015-02-06 09:58:06 av elin.paues@oxp.se